Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych


Konferencja / Katowice / 4 grudnia 2019

O Konferencji

Celem konferencji jest refleksja nad wzorami osobowymi i wzorcami współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarza, brokera informacji, architekta informacji i przedstawicieli pokrewnych specjalności. Szczególnie ważnym celem konferencji będzie wykazanie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wzory osobowe postaci bibliotekarza oraz wzorce postulatywne i literackie wykonawcy zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.

Organizatorami konferencji są:

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego

Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ

O Konferencji

Tematyka

Proponowane tematy, problemy i pytania, opracowane przez prof. nadzw. dr hab. Stanisławę Kurek-Kokocińską, inicjatorkę konferencji: Istnienie wzorów osobowych bibliotekarza i pracownika informacji:

 • ustalenie, czy środowisko zawodowe ma udział w wyznaczeniu (kreowaniu) i krzewieniu wzorów osobowych autentycznych bibliotekarzy;
 • czy wykonawcy zawodu brali za wzór postaci godne naśladowania spośród przedstawicieli swojego środowiska;
 • czy dawniejsze i nieodległe w czasie bibliotekarskie wzory osobowe mają wpływ na życie i postawy zawodowe współcześnie;
 • jaki jest zasięg oddziaływania realnych bibliotekarskich wzorów osobowych;
 • jakie wartości postaci uznane za wzory osobowe wniosły w tożsamość grupy zawodowej.

Aprobata lub kwestionowanie istnienia wzorów osobowych bibliotekarza:

 • szukanie odpowiedzi na pytanie, czy w kształtowaniu samoświadomości zawodowej występowało i nadal występuje ciążenie ku byciu autorytetem dla siebie;
 • rozpoznanie uwarunkowań tego typu postaw w zawodzie z tradycją historyczną.

Postulatywne wzorce bibliotekarza i innych pracowników sektora informacji:

 • geneza różnego rodzaju dokumentów opisujących wzorzec;
 • charakterystyka i analiza porównawcza ustaleń powstałych w różnym czasie.

Wzorce literackie:

 • ustalenie i charakterystyka postaci prezentujących wzorzec bibliotekarza w literaturze polskiej i światowej różnych epok;
 • analiza wzorca literackiego w odniesieniu do świata realnego.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Zbigniew Domżał
Dr hab. Agnieszka Gołda
Prof. dr hab. Jadwiga Konieczna
Prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska
Prof. dr hab. Dariusz Pawelec
Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
Dr hab. Anna Tokarska
Dr hab. Jacek Tomaszczyk
Prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski
Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Rada Naukowa

Uczestnictwo


Terminarz Konferencji

 • Zgłoszenie uczestnictwa: do 30 września 2019 na adres bibliotekarstwo.konferencja2019@gmail.com.
 • Powiadomienie o akceptacji: do 2 października 2019.
 • Uiszczenie opłaty konferencyjnej (230 zł): do 15 października 2019.
  Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, obiad, wydanie recenzowanej publikacji monograficznej.
 • Nadsyłanie tekstów do recenzji: do 30 grudnia 2019.

Opłata Konferencyjna

Udział w konferencji (zarówno wystąpienie, jak i udział bierny) wiąże się z wniesieniem opłaty konferencyjnej. Prosimy o wpłatę 230zł na konto Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 • UNIWERYSTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
  74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

  W tytule wpłaty koniecznie należy wpisać: BIBLIOTEKARSTWO + nazwisko uczestnika konferencji.
 • Dla wpływów z zagranicy tytułem opłaty konferencyjnej konto jest następujące:
  BENEFICJENT – UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
  BANK – ING BANK ŚLĄSKI S.A
  SWIFT: INGBPLPW
  IBAN: PL74105012141000000700007909
  W tytule wpłaty koniecznie należy wpisać: BIBLIOTEKARSTWO + nazwisko uczestnika konferencji.

Program Konferencji

9.30-10.00 Rejestracja Uczestników
10.00-10.20 Powitanie Uczestników Konferencji

Sesja I. Współczesna kondycja zawodów bibliotekarskich i informacyjnych
10.20-10.40 Prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska (Wzory i wzorce osobowe we współczesnym bibliotekarstwie. Szkic teoretyczno-badawczy)
10.40-11.00 Dr Małgorzata Bańkowska („Turkusowa” biblioteka – utopia czy szansa na wzmocnienie kreatywności zawodowej?)
11.00-11.20 Dr Anna Matysek (Architekt informacji – sylwetka absolwenta a rynek pracy)
11.20-12.00 Dyskusja

Sesja II. Z historii zawodu bibliotekarza …
12.00-12.20 Prof. zw. dr hab. Andrzej Wałkówski, prof. dr. hab. Zbigniew Domżał (Mikołaj z Krakowa i Jan Taczel z Raciborza – dwie osobowości i dwa wzorce dla współczesnych bibliotekarzy)
12.20-12.40 Dr Tomasz Stolarczyk (Wzorzec bibliotekarza zakonnego w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym)
12.40-13.00 Prof. dr hab. Jadwiga Konieczna (Społecznik, profesjonalista czy nieudacznik? Literacki wizerunek bibliotekarza w czasach PRL-u)
13.00-14.20 Dyskusja

Sesja III. Postawy pracowników bibliotek
14.20-14.40 Dr hab. Katarzyna Tałuć (Autoportrety w blogach bibliotekarzy)
14.40-15.00 Dr Mariusz Balcerek (Wzory osobowe w konkursie na „Bibliotekarza Roku” SBP na tle amerykańskich nagród)
15.00-15.20 Mgr Maria Kycler (Wzór osobowy bibliotekarza kształtowany i upowszechniany w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotekarz Roku)
15.20-15.40 Dr Agnieszka Łakomy-Chłosta (Kształcenie pracowników zawodów bibliotekarskich w Niemczech, a wymogi stawiane przez pracodawców, na przykładzie ogłoszeń o pracę)
15.40 Dyskusja i zakończenie obrad

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Otwórz mapę w dużym oknie
Lokalizacja

(Fot. Wojciech Mateusiak)

Patronat

Patronat

 

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu w Katowicach.

Czasopismo „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” oraz portal sbp.pl objęły konferencję patronatem medialnym.

Organizatorzy i Patronat